Blocs de friends

jueves, 18 de octubre de 2012

Informàtica ins gorgs

ACTIVITATS
1.Definició d’informàtica i conceptes fonamentals
Conceptualment, es pot entendre com aquella disciplina encarregada de l'estudi de mètodes, processos, tècniques, desenvolupaments i la seva utilització en ordinadors amb la finalitat d'emmagatzemar, processar i transmetre informació i dades en format digital.

2. Història de la informàtica. Generacions dels ordinadors.
El vocable informàtica prové del alemany Informatik encunyat per Karl Steinbuch el 1957. referint-se a l'aplicació de les computadores per emmagatzemar i processar la informació.

3. Societat de la Informació.
Una societat de la informació és aquella en la qual les tecnologies que faciliten la creació, distribució i manipulació de la informació juguen un paper essencial en les activitats socials, culturals i econòmiques.

4. Sistema Informàtic: maquinari i programari de l’ordinador
Maquinari: El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques. Es classifica principalment per situació (central o perifèric) i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge).
Programari:és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.

5. La informació i la seva representació. Sistemes de representació.

• Caracteres alfabéticos: { a,b,...,z,A,B,...,Z }.
• Caracteres numéricos: { 0,1,...,9 }.
• Caracteres especiales: { (, ) ,*,+,-, ?, ... }.
• Caracteres de control: { fin de línea , carácter de sincronización, avance página, pitido, ... }.
• Caracteres gráficos: { , ,♣,♠,,... }

No hay comentarios:

Publicar un comentario