Blocs de friends

domingo, 21 de abril de 2013

Qüestionari de xarxes

1.- Què es una xarxa informàtica?
Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions.
2.- Què pots comprovar amb el comandament "ping"? I amb el "ipconfig"?
Ping: una eina de xarxa d'ordinador utilitzat per comprovar si un host en particular és accessible a través d'una xarxa IP
Ipconfig: en Microsoft Windows és una aplicació de consola que mostra tots els actuals TCP / IP valors de configuració de xarxa i es pot modificar el Protocol de configuració dinàmica d'amfitrió DHCP i la configuració del sistema de noms de domini DNS.
3.- Quins diversos tipus d’arquitectura (topologia) coneixes?Podries explicar amb les teves paraules les característiques de cada una d'elles?
-Xarxa en estrella: és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un node central o hub mitjançant enllaços punt a punt, que actua d'enrrutador per transmetre els missatges entre nodes. Es a dir, que tots els ordinadors estàn connectats en un mateix punt.
-Xarxa en bus: és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un medi de comunicació comú bidireccional: el bus, on es troben ben definits els punts de terminació. Es a dir que tots els ordinadors estàn connectats en un mateix medi de comunicació.
-Xarxa en anell:
és una topologia de xarxa on cada node té una única connexió d'entrada i una altra de sortida. Cada node es connecta amb el següent fins que l'últim es connecta amb el primer. D'aquesta manera, es forma un camí unidireccional. Es a dir, que la informació que obté un ordinador va a parar als demés ordinadors fins que arriba la informació al primer ordinador

4.- Com s’identifiquen els equips a Internet? Quin sistema ens ajuda per la identificació d’aquests equips?
Mitjançant un sistema de codis binaris  per l'adreça IP i el servidor de noms
5.- Que vol dir LAN, WAN i MAN? Descriu cada una d’aquestes xarxes.
-Xarxa d'area local (LAN): és una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió.
-Xarxa d'area àmplia (WAN): és una xarxa que s'esten sobre una àrea geogràfica extensa
-Xarxa d'area metropolitana (MAN): és una xarxa d'alta velocitat (banda ample) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa

6.- Escriu una ip vàlida per l’ordinador 67 i una altre per el router de la mateixa xarxa.
per l'ordinador:192.168.1.67 pel router:192.168.1.11192.168.1.1 pe r router:192.168.1.1  per router:192.168.1.1 per router:192.168.1.1
7.- Quins tipus de cables coneixes per connectar-te a una xarxa?
El cable coaxial, el cable parell trenat i la fibra óptica
8.- Com es transmet les dades en un cable de fibra òptica?
 Transmet les dades a gran velocitat per impulsos de llum.