Blocs de friends

jueves, 18 de octubre de 2012

actividades Código Hexadecimal

1.Qué significa TIC?
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

2.El 365 és una dada o una informació?
És una dada perquè en desconeixem el significat.

3.Un semàfor de transit ens dona informació, especifica el seu alfabet i el seu codi.
L’alfabet del semàfor serian els seus colors, el verd: pots passar, l’ ocre: que vagis frenant que es posara en vermell, el vermell: prohibit passar.

4.Amb la calculadora del windows transforma a decimal:
100010110b : 811
2BF7h: 10 1011 1111 111 0

5.Quants bits de dades caben en un disquet de 1400 KB?

1400Kb=1400/210= 1,3671875

6.Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ?

1024kB= 1Mb (1024x640)/ 1400 =

7.Utilitza el codi ASCII (mira la taula de més amunt) per desxifrar 01001000 01101111 01101100 01100001
(pots fer "copia" i utilitzar la eina de cercaque trobaràs al menú Edició|Cerca)
486F6C61

8.Un mòdem de 56.000 bps suposant que funcioni al màxim de la seva velocitat, quant tarda a trametre un disquet de 1.400KB?
1400*1000*8) / 56000= 11200000/ 56000 = 200bps


9.Si el rellotge intern d'un ordinador té una velocitat de 500 MHz, quants impulsos fa en 1 minut? T=1/f=1/500^6=0.000000002= 2nsg

10.Quants hertzs té el moviment de rotació de la Terra?
24x3600= 86400 hertz Informàtica ins gorgs

ACTIVITATS
1.Definició d’informàtica i conceptes fonamentals
Conceptualment, es pot entendre com aquella disciplina encarregada de l'estudi de mètodes, processos, tècniques, desenvolupaments i la seva utilització en ordinadors amb la finalitat d'emmagatzemar, processar i transmetre informació i dades en format digital.

2. Història de la informàtica. Generacions dels ordinadors.
El vocable informàtica prové del alemany Informatik encunyat per Karl Steinbuch el 1957. referint-se a l'aplicació de les computadores per emmagatzemar i processar la informació.

3. Societat de la Informació.
Una societat de la informació és aquella en la qual les tecnologies que faciliten la creació, distribució i manipulació de la informació juguen un paper essencial en les activitats socials, culturals i econòmiques.

4. Sistema Informàtic: maquinari i programari de l’ordinador
Maquinari: El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques. Es classifica principalment per situació (central o perifèric) i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge).
Programari:és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.

5. La informació i la seva representació. Sistemes de representació.

• Caracteres alfabéticos: { a,b,...,z,A,B,...,Z }.
• Caracteres numéricos: { 0,1,...,9 }.
• Caracteres especiales: { (, ) ,*,+,-, ?, ... }.
• Caracteres de control: { fin de línea , carácter de sincronización, avance página, pitido, ... }.
• Caracteres gráficos: { , ,♣,♠,,... }